Dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”

Współcześnie istniejący, konkurencyjny rynek wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań zmierzających do ciągłego ulepszania oferowanych przez nich produktów. Wiąże się to więc z koniecznością przeprowadzania prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Tylko tak można bowiem  zaspokoić rosnące wymagania konsumentów.

Niestety, jednak wprowadzanie innowacji i nowości produktowych na rynek jest z reguły dość kosztownym przedsięwzięciem. W tym kontekście nieocenione okazują się być możliwe do pozyskania przez polskich przedsiębiorców od dobrych kilkunastu już lat dotacje dla firm.

Poddziałanie 3.2.1 PO IR

Poddziałanie 3.2.1 PO IR Strategor - badania na rynek , obejmujące swoim zakresem nie tylko wydatki inwestycyjne, ale także usługi doradcze bądź eksperymentalne prace rozwojowe, stanowić może wręcz idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa poszukującego dodatkowych środków do finansowania prowadzonej działalności stanowi przykład tego, jak atrakcyjne są obecnie dotacje dedykowane przedsiębiorcom.

Do kosztów kwalifikowalnych w tym przypadku zaliczane są koszty nabycia:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • prawa własności nieruchomości,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • wartości niematerialnych i prawnych w formie:
 • know-how,
 • patentów,
 • licencji,
 • a także innych praw o charakterze własności intelektualnej.

W zakresie prac rozwojowych zaliczane są z kolei koszty:

 • wynagrodzeń razem z pozapłacowymi kosztami pracy,
 • badań wykonywanych na podstawie:
 • umowy,
 • wiedzy
 • a także patentów zakupionych bądź wykorzystywanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne,
 • operacyjne – w tym zaliczane są koszty materiałów i środków eksploatacyjnych, które ponoszone są bezpośrednio wyniku realizacji objętego dofinansowaniem projektu.

Dotacje dla firm w zakresie usług doradczych obejmują między innymi koszty związane z:

 • opracowywaniem strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny,
 • uzyskaniem wsparcia w zakresie przygotowania produktu, usługi, bądź też technologii wykorzystywanej do potrzeb wybranego rynku docelowego.

 

Autor zdjęcia: FootMassagez