Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”?

O dofinansowanie projektów, udzielane w ramach programu Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek,  ubiegać mogą się:

 • mikro-,
 • mali
 • i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
O dofinansowanie projektów, udzielane w ramach programu Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, ubiegać mogą się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Autor zdjęcia: FootMassagez

Wymagane w takim wypadku jest jednak, by wnioskodawca złożył pisemną deklarację, że osiągnął on przychody ze swojej sprzedaży nie mniejsze niż 1 milion PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat, które poprzedzają rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie mu dofinansowania.

Ocena merytoryczna wniosków

Jak to jednak zwykle w przypadku takich konkursów bywa, przedsiębiorcy zgłaszający swoją chęć udziału w projekcie Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, poza wymaganiami formalnymi, muszą również spełnić warunki merytoryczne.

Złożone wnioski oceniane są więc na podstawie wielu kryteriów merytorycznych, do których zaliczane jest:

 • czy projekt na który wnioskodawca stara się pozyskać dofinansowanie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Innowacyjność produktu;
 • Stopień przygotowania projektu do realizacji;    
 • Potencjał rynkowy produktu stanowiącego efekt realizacji projektu.

Ponadto, sprawdzane jest czy projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

 • surowce naturalne,
 • zdrowe społeczeństwo,
 • zrównoważona energetyka,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka rolno-spożywcza,
 • leśno-drzewna i środowiskowa,
 • innowacje technologiczne
 • i procesy przemysłowe.